อาจารย์พนิดา ตาสี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการสอนภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พนิดา ตาสี