นางสาวกัญญารัตน์ เดือนหงาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แพทย์แผนไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกัญญารัตน์ เดือนหงาย