ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัตฐิยา ชัยชนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัตฐิยา ชัยชนะ