อาจารย์อุไรวรรณ ศรีนารางค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอน, การบรรยาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อุไรวรรณ ศรีนารางค์