อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนคำ