นางสาวปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาชนบท

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ