ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Gas Chromatography-Mass Spectrometry

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย