นางสาวใบชา วงศ์ตุ้ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวใบชา วงศ์ตุ้ย