นางสาวจิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์