ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒนา หอมบุปผา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิจัย วัดผลและประเมินผล สถิติทางการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒนา หอมบุปผา