นายจาตุรันต์ จริยารัตนกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ประติมากรรม,งานสื่อผสมจากวัสดุพื้นบ้าน,ศิลปะเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายจาตุรันต์ จริยารัตนกูล