อาจารย์วาสินี มีเครือเอี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วาสินี มีเครือเอี่ยม