นางสาวอังคณา ลังกาวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา(การสอนเคมี)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอังคณา ลังกาวงศ์