ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงค์ จิโน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการด้านวิศวกรรมเครื่องกล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงค์ จิโน