นางสาวอุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวอุบลวรรณา เกษตรเอี่ยม