นายศุภชัย ทวี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตรศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศุภชัย ทวี