ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบติดตั้งและประมาณราคาระบบไฟฟ้า,การวัดและควบคุมทางวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์,การประมวลผลข้อมูลด้วยสัญญาณแบบอัตโนมัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร