รองศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสัตวศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล