นายยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านจิตวิทยาการปรึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายยุทธนา อารักษ์พุทธนันท์