นางสาวสุธีรา คณะธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสังคมสงเคราะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุธีรา  คณะธรรม