นายเชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มลพิษสิ่งแวดล้อม ทางดิน น้ำและกากของเสีย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว