ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวพัชร์ ช่างพินิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษาพิเศษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวพัชร์ ช่างพินิจ