ดร.เกรียงไกร ทองจิตติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกระบวนการการมีส่วนร่วม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.เกรียงไกร ทองจิตติ