อาจารย์ปิลันธนา สงวนบุญญพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ปิลันธนา  สงวนบุญญพงษ์