ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Robotic , Internet of things , Microwave and rf circuits , Automation systems

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล บุญล้อม