อาจารย์จำรูญ จันทร์กุญชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
IoT,Computer Network,Web Technology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จำรูญ จันทร์กุญชร