อาจารย์ณัฐวุฒิ ฉิมมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ, การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย,ผู้นำกิจกรรมทางกาย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฐวุฒิ ฉิมมา