อาจารย์พรทวี กองร้อย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พรทวี  กองร้อย