อาจารย์โชติกา เศรษฐธัญการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Linguistics

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์โชติกา เศรษฐธัญการ