นายศิลปชัย ฝั้นพะยอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการพยาบาล
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พยาบาลสูติศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายศิลปชัย ฝั้นพะยอม