ดร.นิคม โยกัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.นิคม  โยกัญญา