นางสาวกฤติมา อินทะกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Political Development

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวกฤติมา อินทะกูล