อาจารย์พรพรรณ จิอู๋

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการแปรรูปอาหาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พรพรรณ จิอู๋