นายประสงค์ หน่อแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบกระบวนการผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายประสงค์ หน่อแก้ว