นายเสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์