อาจารย์นาวา มาสวนจิก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการ,บริหารธุรกิจ,การบริการชุมชน,การจัดการเทคโนโลยี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นาวา มาสวนจิก