ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ จันทระ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ผังโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ จันทระ