นายวีรวัชร พงศ์นภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมไฟฟ้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวีรวัชร พงศ์นภา