ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านเคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา