ว่าที่ร้อยตรีกริช สอิ้งทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ว่าที่ร้อยตรีกริช สอิ้งทอง