นางสาวชลิดา จันทจิรโกวิท

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
#NAME?

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชลิดา จันทจิรโกวิท