อาจารย์ธีรวุฒิ ทองทับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธีรวุฒิ ทองทับ