อาจารย์อัครพงษ์ เพ็ชรพูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Empowerment homeless

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อัครพงษ์ เพ็ชรพูล