อาจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์จีรพรรณ  พรหมประเสริฐ