นางสาวสกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัสดุปอซโซลานในงานก่อสร้าง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์