อาจารย์นุชจรี สิงห์พันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การปรับปรุงพันธุ์พืช และเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นุชจรี สิงห์พันธ์