ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ