นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเพียงพิศ ชะโกทอง