ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการธุรกิจนำเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว