ดร.กันยารัตน์ รินศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านพระพุทธศาสนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.กันยารัตน์ รินศรี